ประกาศเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นและการกำหนดชื่อบริษัทใหม่


เนื่องด้วย บริษัท ฮอนด้า ล็อค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (Honda Lock Mfg. Co., Ltd.) (ต่อไปนี้เรียกว่า Honda Lock) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย (Honda Lock Thai Co., Ltd.) จำกัด ได้ทำสัญญาเกี่ยวกับการโอนหุ้นของ Honda Lock ระหว่างบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า Honda) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Honda Lock กับบริษัท MinebeaMitsumi Inc. (ต่อไปนี้เรียกว่า MinebeaMitsumi) โดยตกลงวันที่ดำเนินการซื้อหุ้น ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ตามประกาศ “การทำสัญญาการโอนเกี่ยวกับหุ้นของบริษัท” ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ 2565 ดังนั้น Honda Lock จะกลายเป็นบริษัทลูกของ MinebeaMitsumi 100% โดยหลังจากนี้ Honda Lock จะใช้เทคโนโลยีหลักที่หลากหลายของ MinebeaMitsumi Group ที่สะสมมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจผลิตภัณฑ์Accessและยกระดับตำแหน่งในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้สูงขึ้น

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 บริษัท ฮอนด้า ล็อค ไทย จำกัด (Honda Lock Thai Co., Ltd.) ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท มินีแบ แอคเซสโซลูชั่นส์ ไทย จำกัด” (Minebea AccessSolutions Thai Ltd.) ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ พนักงานของเราทุกคนจะพยายามยกระดับคุณค่าองค์กรเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความรู้สึกการเป็นส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เราหวังว่าจะได้รับความกรุณาและการสนับสนุนเหมือนเช่นเคย จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

1. ชื่อบริษัทการค้าใหม่ (ภาษาไทย)      “บริษัท มินีแบ แอคเซสโซลูชั่นส์ ไทย จำกัด”

2. วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทการค้าใหม่      วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566